Siromakha, S. O., I. V. Davydova, B. B. Kravchuk, V. P. Zalevskiy, N. B. Nakonechna, and V. V. Lazoryshynets. “Arrhythmias in Pregnancy. Experience of the Multidisciplinary Team”. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, Vol. 30, no. 4, Dec. 2022, pp. 104-10, doi:10.30702/ujcvs/22.30(04)/SD063-104110.