Kravchenko, I. M., V. I. Kravchenko, Y. Tarasenko, B. V. Cherpak, S. G. Klymenko, and V. V. Lazoryshynets. “Surgical Treatment Methods of Post-Coarctation Aneurysms of Aorta”. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, no. 4 (37), Nov. 2019, pp. 48-51, doi:10.30702/ujcvs/19.3712/071048-051.