[1]
A. Doronin, Y. Suslina, A. Riznyk, V. Khanenova, Y. Marushko, and M. Meshkova, “Radiofrequency catheter ablation of non-paroxysmal atrial fibrillation”, ujcvs, no. 2 (31), pp. 106-108, May 2018.