[1]
I. P. Mazur, R. M. Vitovsky, M. V. Slobodyanyk, and I. V. Martyshchenko, “Prevalence of parodontopathogenic microflora in patients with valvular pathology of the cardiovascular system”, ujcvs, no. 4 (33), pp. 71-76, Nov. 2018.