[1]
R. M. Vitovsky, IsaіenkoV. V., V. F. Onishchenko, O. A. Pishchurin, DyadyunD. М., and I. V. Martyshchenko, “The Questions of Tactics of Surgical Treatment of Primary Heart Tumors”, ujcvs, no. 1 (38), pp. 28-31, Jan. 2020.