[1]
I. M. Kravchenko, V. I. Kravchenko, Y. Tarasenko, B. V. Cherpak, S. G. Klymenko, and V. V. Lazoryshynets, “Surgical Treatment Methods of Post-coarctation Aneurysms of Aorta”, ujcvs, no. 4 (37), pp. 48-51, Nov. 2019.