[1]
V. P. Zakharova, O. V. Rudenko, O. M. Trembovetska, and L. M. Zakhartseva, “Pathogenetic Role of the Mitral Valve at Hypertrophic Cardiomyopathy”, ujcvs, no. 4 (37), pp. 23-27, Nov. 2019.