[1]
N. Yashchuk, I. Ditkivskyy, B. Cherpak, V. Kravchenko, and V. V. Lazoryshynetz, “Visceral malperfusion syndrome masks in acute type B aortic dissection”, ujcvs, no. 2 (35), pp. 128-131, May 2019.