[1]
R. M. Vitovsky, I. P. Mazur, M. V. Slobodyanik, and I. V. Martyshchenko, “Interrelation of cardiovascular pathology and periodontal disease”, ujcvs, no. 1 (30), pp. 72-78, Mar. 2018.