[1]
V. V. Vayda, I. I. Zhekov, V. I. Kravchenko, I. M. Kravchenko, O. B. Larionova, and V. V. Lazoryshynets, “The first experience of surgical treatment of acute aortic dissection (type A) through the upper middle J-shaped ministernotomy”, ujcvs, no. 1 (30), pp. 64-66, Mar. 2018.