Siromakha, S. O., Davydova, I. V., Kravchuk, B. B., Zalevskiy, V. P., Nakonechna, N. B. and Lazoryshynets, V. V. (2022) “Arrhythmias in Pregnancy. Experience of the Multidisciplinary Team”, Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, 30(4), pp. 104-110. doi: 10.30702/ujcvs/22.30(04)/SD063-104110.