Kravchenko, I. M., Kravchenko, V. I., Tarasenko, Y., Cherpak, B. V., Klymenko, S. G. and Lazoryshynets, V. V. (2019) “Surgical Treatment Methods of Post-coarctation Aneurysms of Aorta”, Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (4 (37), pp. 48-51. doi: 10.30702/ujcvs/19.3712/071048-051.