Popov, Volodymyr V., Oleksandr O. Bolshak, Valery Zh. Boukarim, Olena V. Khoroshkovata, Oleksii M. Gurtovenko, and Evgen V. Novikov. 2023. “Surgical Reconstruction of Mitral-Tricuspid Insufficiency Combined With Biatriomegaly in Marfan Syndrome”. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery 31 (2), 16-24. https://doi.org/10.30702/ujcvs/23.31(02)/PB028-1624.