Kravchenko, I. M., V. I. Kravchenko, Yu. Tarasenko, B. V. Cherpak, S. G. Klymenko, and V. V. Lazoryshynets. 2019. “Surgical Treatment Methods of Post-Coarctation Aneurysms of Aorta”. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, no. 4 (37) (November), 48-51. https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3712/071048-051.