SIROMAKHA, S. O.; DAVYDOVA, I. V.; KRAVCHUK, B. B.; ZALEVSKIY, V. P.; NAKONECHNA, N. B.; LAZORYSHYNETS, V. V. Arrhythmias in Pregnancy. Experience of the Multidisciplinary Team. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, v. 30, n. 4, p. 104-110, 26 Dec. 2022.