KRAVCHENKO, I. M.; KRAVCHENKO, V. I.; TARASENKO, Y.; CHERPAK, B. V.; KLYMENKO, S. G.; LAZORYSHYNETS, V. V. Surgical Treatment Methods of Post-coarctation Aneurysms of Aorta. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, n. 4 (37), p. 48-51, 7 Nov. 2019.