Doronin, A., Suslina, Y., Riznyk, A., Khanenova, V., Marushko, Y., & Meshkova, M. (2018). Radiofrequency catheter ablation of non-paroxysmal atrial fibrillation. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (2 (31), 106-108. https://doi.org/10.30702/ujcvs/18.31/24(106-108)