Siromakha, S. O., Davydova, I. V., Kravchuk, B. B., Zalevskiy, V. P., Nakonechna, N. B., & Lazoryshynets, V. V. (2022). Arrhythmias in Pregnancy. Experience of the Multidisciplinary Team. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, 30(4), 104-110. https://doi.org/10.30702/ujcvs/22.30(04)/SD063-104110