Vitovsky, R. M., IsaіenkoV. V., Onishchenko, V. F., Pishchurin, O. A., DyadyunD. М., & Martyshchenko, I. V. (2020). The Questions of Tactics of Surgical Treatment of Primary Heart Tumors. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (1 (38), 28-31. https://doi.org/10.30702/ujcvs/20.3803/007028-031