Kravchenko, I. M., Kravchenko, V. I., Tarasenko, Y., Cherpak, B. V., Klymenko, S. G., & Lazoryshynets, V. V. (2019). Surgical Treatment Methods of Post-coarctation Aneurysms of Aorta. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (4 (37), 48-51. https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3712/071048-051