Rudenko, K. V., Nevmerzhytska, L. O., Dudnyk, O. Y., Fanta, S. M., Malaniuk, V. I., & Lazoryshynets, V. V. (2019). Alcohol Septal Ablation in Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy and Obesity. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (2 (35), 50-54. https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3505/049050-054