(1)
Vayda, V. V.; Kravchenko, V. I.; Zhekov, I. I.; Kravchenko, I. M.; Lazoryshynetz, V. V. Surgical Treatment of the Pathology of the Aortic Valve and Ascending Aorta Using Minimally Invasive Access. ujcvs 2018, 100-102.