(1)
Siromakha, S. O.; Davydova, I. V.; Kravchuk, B. B.; Zalevskiy, V. P.; Nakonechna, N. B.; Lazoryshynets, V. V. Arrhythmias in Pregnancy. Experience of the Multidisciplinary Team. ujcvs 2022, 30, 104-110.