(1)
Perepeka, E. O.; Kravchuk, B. B.; Paratsii, O. M.; Hrubyak, L. M.; Leonchuk, V. L.; Sychyk, M. M. Transventricular Left Bundle Branch Pacing. ujcvs 2022, 30, 89-93.