(1)
Siromakha, S. O.; Davydova, I. V.; Nevmerzhytska, L. O.; Lymanska, A. Y. Peripartum Cardiomyopathy. Medical Support Strategy. ujcvs 2021, 49-56.