(1)
Yemets, G. I.; Telehuzova, O. V.; Mankovsky, G. B.; Maksymenko, A. V.; Marushko, Y. Y.; Dovgalyuk, A. A.; Sokol, A. A.; Yemets, I. M. Transapical Transcatheter Aortic Valve Implantation in Ukraine: Primary Experience in XPand Device Usage. ujcvs 2020, 61-67.