(1)
Mazur, I. P.; Vitovsky, R. M.; Slobodyanyk, M. V.; Martyshchenko, I. V. Prevalence of Parodontopathogenic Microflora in Patients With Valvular Pathology of the Cardiovascular System. ujcvs 2018, 71-76.