(1)
Vayda, V. V.; Kravchenko, V. I.; Zhekov, I. I.; Kravchenko, I. M. Analysis of Quality of Life in Patients After Surgical Correction of Ascending Aortic Pathology Using Minimally Invasive Access. ujcvs 2020, 49-52.