(1)
Vitovsky, R. M.; IsaіenkoV. V.; Onishchenko, V. F.; Pishchurin, O. A.; DyadyunD. М.; Martyshchenko, I. V. The Questions of Tactics of Surgical Treatment of Primary Heart Tumors. ujcvs 2020, 28-31.