(1)
Kravchenko, I. M.; Kravchenko, V. I.; Tarasenko, Y.; Cherpak, B. V.; Klymenko, S. G.; Lazoryshynets, V. V. Surgical Treatment Methods of Post-Coarctation Aneurysms of Aorta. ujcvs 2019, 48-51.