(1)
Kravchenko, I. M.; Kravchenko, V. I.; Osadovska, I. A.; Larioniva, O. B.; Tretyak, O. A.; Lytvynenko, V. A.; Duplyakina, V. E.; Pantas, O. V.; Tarasenko, Y. M. Dissecting Aortic Aneurysm Type A: The Results of Long-Term Opytalecheniya. ujcvs 2016, 101-103.