(1)
Yashchuk, N. S.; Cherpak, B. V.; Ditkivskyy, I. O.; Kravchenko, V. I. Nikolay Volodos – Endoprosthesis of Aorta History. ujcvs 2016, 95-97.