(1)
Popov, V.; Beshlyaga, V.; Zaharova, V.; Pukas, K.; Roy, V.; Osypenko, N. S.; Spysarenko, S. P.; Malysheva, T. A. Reduction of Left Atrium During Isolated Mitral Valve Replacement. ujcvs 2016, 39-41.