(1)
Rudenko, S. A.; Trembovetstka, O. M.; Gogayeva, O. K.; Tanskyi, V. G.; Rudenko, A. V. The Mechanisms of Ischemic Mitral Insufficiency. ujcvs 2016, 18-21.