(1)
Shchatsinka, M. M.; Spirydonau, S. V.; Adzintsou, V. A.; Shket, A. P.; Yudzina, V. A.; Smaliakova, R. M.; Suboch, A. I.; Dryk, S. I.; Yurkshtovich, M. K.; Ostrovsky, Y. P. Comparative Study of Four Aortic Allograft Decellularization Techniques. ujcvs 2017, 62-69.