(1)
Yashchuk, N.; Ditkivskyy, I.; Cherpak, B.; Kravchenko, V.; Lazoryshynetz , V. V. Visceral Malperfusion Syndrome Masks in Acute Type B Aortic Dissection. ujcvs 2019, 128-131.