(1)
Vitovsky, R. M.; Mazur, I. P.; Slobodyanik, M. V.; Martyshchenko, I. V. Interrelation of Cardiovascular Pathology and Periodontal Disease. ujcvs 2018, 72-78.