[1]
Siromakha, S.O., Davydova, I.V., Kravchuk, B.B., Zalevskiy, V.P., Nakonechna, N.B. and Lazoryshynets, V.V. 2022. Arrhythmias in Pregnancy. Experience of the Multidisciplinary Team. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 30, 4 (Dec. 2022), 104-110. DOI:https://doi.org/10.30702/ujcvs/22.30(04)/SD063-104110.