[1]
Kravchenko, I.M., Kravchenko, V.I., Tarasenko, Y., Cherpak, B.V., Klymenko, S.G. and Lazoryshynets, V.V. 2019. Surgical Treatment Methods of Post-coarctation Aneurysms of Aorta. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 4 (37) (Nov. 2019), 48-51. DOI:https://doi.org/10.30702/ujcvs/19.3712/071048-051.