[1]
Yashchuk, N.S., Cherpak, B.V., Ditkivskyy, I.O. and Kravchenko, V.I. 2016. Nikolay Volodos – endoprosthesis of aorta history. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 1 (24) (May 2016), 95-97.