[1]
Vitovsky, R.M., Mazur, I.P., Slobodyanik, M.V. and Martyshchenko, I.V. 2018. Interrelation of cardiovascular pathology and periodontal disease. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery. 1 (30) (Mar. 2018), 72-78. DOI:https://doi.org/10.30702/ujcvs/18.30/16(072-078).