Vayda, V. V., V. I. Kravchenko, I. I. Zhekov, I. M. Kravchenko, and V. V. Lazoryshynetz. “Surgical Treatment of the Pathology of the Aortic Valve and Ascending Aorta Using Minimally Invasive Access”. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, no. 2 (31), May 2018, pp. 100-2, doi:10.30702/ujcvs/18.31/22(100-102).