[1]
V. V. Vayda, V. I. Kravchenko, I. I. Zhekov, I. M. Kravchenko, and V. V. Lazoryshynetz, “Surgical treatment of the pathology of the aortic valve and ascending aorta using minimally invasive access”, ujcvs, no. 2 (31), pp. 100-102, May 2018.