[1]
A. Doronin, Y. Suslina, A. Riznyk, V. Khanenova, Y. Marushko, and M. Meshkova, “Pulmonary veins isolation with non-irrigated ablation catheters”, ujcvs, no. 4 (33), pp. 64-66, Nov. 2018.