[1]
GogayevaO. К., V. V. Lazoryshinets, L. S. Dzakhoieva, and PisarevО. М., “First expierence of hypoxyhyperoxytherapy”, ujcvs, no. 3 (26), pp. 14-19, Dec. 2016.