Vayda, V. V., Kravchenko, V. I., Zhekov, I. I., Kravchenko, I. M. and Lazoryshynetz, V. V. (2018) “Surgical treatment of the pathology of the aortic valve and ascending aorta using minimally invasive access”, Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (2 (31), pp. 100-102. doi: 10.30702/ujcvs/18.31/22(100-102).