Vayda, V. V., V. I. Kravchenko, I. I. Zhekov, I. M. Kravchenko, and V. V. Lazoryshynetz. 2018. “Surgical Treatment of the Pathology of the Aortic Valve and Ascending Aorta Using Minimally Invasive Access”. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, no. 2 (31) (May), 100-102. https://doi.org/10.30702/ujcvs/18.31/22(100-102).