VAYDA, V. V.; KRAVCHENKO, V. I.; ZHEKOV, I. I.; KRAVCHENKO, I. M.; LAZORYSHYNETZ, V. V. Surgical treatment of the pathology of the aortic valve and ascending aorta using minimally invasive access. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, n. 2 (31), p. 100-102, 14 May 2018.