ZAKHAROVA, V. P.; RUDENKO, O. V.; TREMBOVETSKA, O. M.; ZAKHARTSEVA, L. M. Pathogenetic Role of the Mitral Valve at Hypertrophic Cardiomyopathy. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, n. 4 (37), p. 23-27, 12 Nov. 2019.