Vayda, V. V., Kravchenko, V. I., Zhekov, I. I., Kravchenko, I. M., & Lazoryshynetz, V. V. (2018). Surgical treatment of the pathology of the aortic valve and ascending aorta using minimally invasive access. Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery, (2 (31), 100-102. https://doi.org/10.30702/ujcvs/18.31/22(100-102)